Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bioderma-shop.cz, provozovaném obchodní společností Montana Medica s.r.o., se sídlem Krkonošská 44, 54301 Vrchlabí, IČ: 27485781

Článek 1

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.bioderma-shop.cz je obchodní společnost Montana Medica s.r.o., se sídlem Krkonošská 44, 54301 Vrchlabí, IČ: 27485781 (dále jen „prodávající“).
Kontaktní údaje prodávajícího: kontaktní adresa: Lékárna Montana, Jana Harracha 90, 51401 Jilemnice, tel: 602 479 748, 481 311 862, e-mail: info@bioderma-shop.cz.
Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.bioderma-shop.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2.

Předmět kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Údaje o složení přípravků mají pouze informativní charakter, za případné změny a chyby nenese provozovatel odpovědnost.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající je vždy oprávněn, zejména při prodeji akčních balení, upravit počet jednotlivých balení expedovaných konkrétnímu kupujícímu dle vlastního uvažení. O tomto bude kupujícího informovat.

Prodávající je vždy oprávněn zrušit kupní smlouvu v případě důvodného podezření, že kupující uzavřel kupní smlouvu za účelem dalšího prodeje konkrétního předmětu kupní smlouvy třetím osobám.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

Registrovaní kupující mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci v internetovém obchodě. O těchto akcích bude kupující informován emailovým zpravodajem. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Článek 4.

Cena a úhrada objednávky

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené níže
 • bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese uvedené níže v případě objednávky nad 500,- Kč vč. DPH
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.
U objednávky nad 1.800,- Kč s DPH nebude kupujícímu účtováno poštovné.
Poštovné není účtováno v případně osobního odběru.

Článek 5.

Dopravní podmínky, poštovné

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen:
 • Osobní odběr – Lékárna Montana, Jana Harracha 90, 51401 Jilemnice - bez poplatku
 • Kurýrní služba - PPL - 139,- Kč

Hmotnostní limit zásilek pro uvedené ceny je 30kg, při vyšší hmotnosti bude cena stanovena individuálně.

Kupující je povinen při volbě osobního odběru vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího emailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude připraveno k odběru.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Článek 6.

Dodací lhůta

Objednané přípravky budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě dvaceti čtyřech (24) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Zboží objednané v sobotu, neděli, ve svátek bude zasláno nejdříve následující pracovní den.

Článek 7.

Odpovědnost za vady, záruka, servis

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).
Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí obecná zákonem stanovená 24 – měsíční záruční lhůta. V případě zboží – výrobků, u nichž je na obalu či v návodu vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Odstranění závady je dle typu výrobku realizováno výměnou výrobku, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v provozovně prodávajícího či v příslušném servisním středisku.
Reklamaci je možno provést buď osobně, nebo písemně na adrese prodávajícího. V případě reklamace je nutno předložit spolu s reklamovým zbožím fakturu, resp. doklad o zaplacení tohoto zboží. V případě, že je reklamace uskutečňována zasláním na adresu prodávajícího, je kupující povinen přiložit též průvodní dopis se stručným popisem vady.
V případě reklamace přímo na provozovně prodávajícího je kupujícímu vydáno písemné potvrzení o přijetí reklamace, v případě reklamace zasláním zboží na adresu prodávajícího je kupujícímu e-mailem zasláno potvrzení o přijetí reklamace.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a v této lhůtě kupujícího informovat o způsobu jejího vyřízení. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se též nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím věci, v rozporu s přiloženým návodem k použití.

Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

  Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 OZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Toto neplatí pro osobní odběry na pobočce. V případě uplatnění § 1829 odst. 1 OZ bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena.
 • odešlete email na adresu info@bioderma-shop.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
 • zboží musí být naprosto neponičené a ve stejném stavu jak bylo doručeno.
 • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
 • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme) nebo doručit jiným způsobem na naši pobočku.
 • v přiloženém dopise uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
 • zákazník musí doručit zásilku zpět na naši adresu

V případě odstoupení od smlouvy, se zavazujeme Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za "zaplacené finanční částky" zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 OZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Článek 9.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Článek 10.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky.
Některé údaje, poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu www.bioderma-shop.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího, zpracovával je a uchovával a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

  Kupující si je plně vědom následujících skutečností:
 • Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
 • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujících.
 • Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujících k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
 • Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
 • Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.Tyto obchodní podmínky platí od 1.května 2014 v souladu s účinností zákona č.89/2012 Sb.,(OZ) Není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného písemnou formou.
Kupující odesílající objednávku přes internetový obchod současně akceptuje a souhlasí s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2014 .

Na začátek stránky Doporučit tento web známému